Pretty Frills Blind Company ( Mactapes Ltd )
Unit 3 - 5 Rassbottom Industrial Estate
Rassbottom Street
Stalybridge
Cheshire SK15 1RH